Przejdź do treści

Krótki opis inwestycji

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa odcinka drogi do przekroju 2×3 od km 2+900 drogi ekspresowej S52 do węzła Modlnica”

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Podpisanie umowy z GDDKIA O/Kraków
Data: 11.04.2023
2. 48 miesięcy od daty podpisania umowy
Data: 11.04.2025
3. ETAP I – Zakres środowiskowy
Data: 11.04.2026
4. ETAP II – Zakres Koncepcji Programowej
Data: 11.04.2026
5. ETAP III – Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów
Data: 11.04.2027

Inwestycja obejmuje w szczególności:

 1. przebudowę węzła Modlniczka,
 2. rozbudowę istniejącej drogi S52 od km 2+900 do węzła Modlniczka,
 3. rozbudowę istniejącej drogi DK94h (od węzła Modlniczka do węzła Modlnica) oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni do KR7 wraz z dowiązaniem do obecnie realizowanego odcinka drogi ekspresowej S52,
 4. przebudowę istniejących łącznic na węźle Modlnica oraz przyczółków obiektu na węźle Modlnica do trzeciego pasa ruchu,
 5. budowę i ewentualną przebudowę obiektów inżynierskich (obiekty mostowe oraz inne obiekty inżynierskie jak np. przepusty, konstrukcje oporowe) zgodnie z potrzebami określonymi w dokumentacji projektowej,
 6. budowę i przebudowę ulic miejskich w szczególności ul. Łąkowej w Rząsce i ul. Handlowców w Modlniczce,
 7. budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi,
 8. budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 9. budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, kanałów technologicznych,
 10. budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Systemu Zarządzania Ruchem,
 11. budowę oświetlenia drogowego (w rejonie węzłów, skrzyżowań, na projektowanych obiektach – wiadukcie, estakadzie),
 12. budowę, przebudowę lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
 13. rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, transportu intermodalnego, a także ciągów pieszych oraz rowerowych w szczególności wzdłuż ul. Łąkowej i ul. Handlowców.
  Realizacja inwestycji wiązać będzie wiązać się ze stałym oraz czasowym zajęciem terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Klasa drogi
  S
 • Prędkość do projektowania
  110 km/h
 • Liczba jezdni
  2
 • Przekrój drogi planowany
  2×3
 • Szerokość pasów ruchu
  3,5 m
 • Szerokość pasa awaryjnego
  2,5 m
 • Szerokość środkowego pasa dzielącego
  4,0 m
 • Szerokość poboczy gruntowych
  min. 1,25 m
 • Skrajnia pionowa
  5,0 m
 • Nośność nawierzchni
  115 kN/oś
 • Kategoria ruchu
  KR 7